اردوي مهارت زندگي سال هـفـتـم (آشـپـزي) / آبان ماه سال 1393

{{ جهت مشاهده عكس ها به بخش آلبوم مراجعه نماييد }}

 

 

 

اردوي مهارت زندگي سال هشتم (چهارسوبازار) / آبان ماه سال 1393

{{ جهت مشاهده عكس ها به بخش آلبوم مراجعه نماييد }}

 

  

جهت اطلاعات تكميلي به صفحه مشاور پايه هشتم مراجعه فرماييد 

 

 

  

 

 

باز گشايي

 

فصل مهر ، فصل رويش جوانه هاي اميد، فصل خواندن و نوشتن، از راه رسيد، فصل مهر ، فصل آشنايي با خدا، فصل خوشه چيني ستاره ها، فصل همكلاسيهاي ديروز و هم نيمكتي هاي امروز، از راه رسيد.

به شوق گشايش درهاي دانايي، با گام هاي كودكي، راه مدرسه را طي مي كنم. بارها روز اول مهر را به ياد آورده ام. هنوز عطر شاخه گلي كه به دستم دادند، در فضاي خاطرم مي پيچد و مغرورِ آن كلامم كه ورودم به مدرسه را خوش آمد گفت.


در اين روز دانش اموزان پس از اجراي مراسم نمايشي كارمند شهر داري و بازرس اداره  

و متن زيباي دو تن از دانش اموزان براي ورود به كلاس درس آماده شدند

و كلاس ها ي در درس راس ساعت مقرر تشكيل گرديد. مدرسه مطابق روال كاري خود مهر را آغاز نمود 

 

جهت مشاهده كلاسبندي و برنامه هفتگي  از لينكهاي زير استفاده نماييد

 

كلاسبندي پايه هشتم

 

   برنامه هفتگي 1-8

 

   برنامه هفتگي 2-8

 

كلاسبندي پايه هفتم   برنامه هفتگي 3-8

 

جهت مشاهده كلاسبندي و برنامه هفتگي  از لينكهاي زير استفاده نماييد

كلاسبندي پايه هفتم

  برنامه هفتگي 1-7

 برنامه هفتگي 2-7 

كلاسبندي پايه هفتم  برنامه هفتگي 3-7

 

 

اطلاعيه پنجره آشنايي