اطلاعات و اخبار مدرسه در بخشهاي اخبار و مشاورين پايه قابل مشاهده ميباشد. 

 

 

 

 

 

آدرس : پاسداران، بهستان سوم، پلاک 3
تلفن : 22589293/22550554/22891200