شـــانزدهــم ارديبـهشت مـاه

آزمون جامع پاياني مرآت

بهترين نتيجه ها در انتظار شماست


 

 

نكاتي برنامه مطالعاتي 

1.در هر روز بعلاوه فعاليت ها و تكاليفي كه داريد برنامه دوره را انجام دهيد.

2.هر روز در مدرسه و در زنگهاي تفريح از هم گروهي هاي خود درسهاي شب قبل را بپرسيد. 

 


 

دقت كردي مشكل خيلي از ما ها اينه كه

باور نداريم كه ميتونيم موفق بشيم

ايرادي نداره رفيق!

كليد حل اين مشكل را برات پيدا كردم

يه سري به بخش

يكمي كمك ميخواي! بزن

بعد ببين چقدر روحيه ات عوض ميشه!

من مطمئنم كه اوضاع درسي تو از اين به بعد بهتر و بهتر ميشه

كافيه خودت را باور كني

استعدادهات را بشناسي و بهشون سلام كني

هيچ ميدوني هر مطلبي كه يه روزي به ذهن انسان رسيده در نهايت

تونسته كه بهش برسه !

خيلي عجيبه اما باور كردني است

يه شروع درست و حسابي را برات آرزو ميكنم

هميشه همراهت هستم تا آخر سال با هم موفقيتت را جشن بگيريم .

 


یکمی کمک میخوای ؟